Beskrivning av normen

Utbildning enligt normen omfattar fyra moment och bör totalt omfatta minst 18 dagar och dessutom ska det i utbildningen ingå minst 40 timmar för guidepraktik. Innehållet i normen bör ses som en bas i en utbildning för naturguider, som normalt även innehållet ytterligare moment om t ex natur och kulturlandskapet. En formell examination är viktig för att garantera kunskapsnivån på utbildningen.
Normen förutsätter att utbildningen riktas mot guideverksamhet i svensk natur och att guidning inte sker i farliga miljöer.

Här finner ni en kortfattad information om normens innehåll. En mer detaljerad plan hittar du här

Moment 1: Kommunikationsförmåga – minst 5 dagar
Kommunicera guidningens budskap och information. Inspirera, involvera och utmana deltagarens tankar så att hen ser saker ur nya perspektiv och utvecklar ny kunskap. Organisera det som ska kommuniceras så att det blir lätt att ta till sig. Kommunicera intresseväckande, engagerande, underhållande och på ett sätt som relaterar till deltagarens erfarenheter.

Moment 2: Logistik, organisation och planeringsförmåga – minst 5 dagar
Förbereda, genomföra och utvärdera en guidning. Kunskap om allemansrätten samt relevanta lagar och förordningar. Förmåga att hantera grupper utomhus. Kunskap om utrustning och tekniska hjälpmedel för naturvistelse och guidning. Planera olika teman för guidning. Matplanering.

Moment 3: Säkerhet: förebyggande och incidenthantering – minst 3 dagar + L-CABCDE
Hantera säkerhet och risker samt agera rätt vid en olycka. Bedöma vädersituationen. Systematiskt säkerhetsarbete i enlighet med Konsumentverkets rekommendationer. Vid utbildningens slut ska studenten ha en ABC- och HLR-utbildning som inte är äldre än tre år.

Moment 4: Värdskap, ledarkompetens och service – minst 5 dagar
Kunskap om hur man utövar ett gott värdskap. Ledarskap och gruppdynamik. Kunna bedöma en grupps möjlighet att klara av en aktivitet. Ta hänsyn till tillgänglighetsbehov. Lyssna på och beakta deltagares förväntningar och önskemål. Kunna hantera problematiska deltagare.


Hur normen togs fram

En initial utredning 2009
SLU Centrum för naturvägledning (CNV) gjorde under 2009 en utredning, som baserades på 43 enkätsvar, internationella kontakter och litteraturstudier. Frågor som diskuteras var till exempel: *Finns det ett behov av en nationell kvalitetssäkring för naturguider? *Hur ska det utformas? *Vilken typ av kompetens ska naturguiden ha? *Hur gör man ett kvalitetssäkringssystem attraktivt? *Vem ska vara värd för ett system och hur ska det finansieras?

Workshop om nationell kvalitetssäkring av naturguider 2009
2009 höll CNV i en workshop där CNV:s utredning presenterades och diskuterades. Ett av resultaten från workshopen var att deltagarna efterfrågade en nationell certifieringsprocess för naturguider parallellt med förberedande utbildningar.

Förslag och remiss
Under 2010 tog CNV fram ett förslag på hur ett nationellt certifieringssystem för naturguider skulle kunna organiseras och utvecklas. Förslaget gick ut på remiss. Det skickades ut i två likartade versioner. En till utvalda remissinstanser och en till enskilda aktörer som bedömdes ha intresse av frågan. 63 svar kom in, varav 29 från remissinstanser och 34 från övriga aktörer. Överlag var de som har svarat positiva till CNV:s förslag och till arbetet med kvalitetssäkring av naturguider. De flesta var positiva till ett nationellt certifieringssystem för naturguider, med liknande argument som de CNV hade angett i förslaget. Många betonade att det är viktigt att branschen är delaktig i systemet och uppbyggnaden av det.

Samrådsmöte för utbildare 2010
CNV höll 2010 i ett samrådsmöte i Uppsala för utbildare inom naturvägledningsområdet. Temat för dagen var naturvägledning och certifiering. Med samrådet ville CNV bland annat möjliggöra en diskussion bland utbildare om nationell kvalitetssäkring av naturguider.

Ansökan till Jordbruksverket
Utifrån remissvaren och det övriga utredningsarbetet skickade CNV i 2011 en ansökan till Jordbruksverket för projektstöd ur Landsbygdsprogrammet. Projektstödet skulle enligt ansökan användas till en samrådsprocess med branschen om gemensam utformning av ett nationellt kvalitetssäkringssystem för naturguider samt till en efterföljande uppstart av systemet.

Jordbruksverket avslog ansökan i juni med motivering att "det saknas en bredare förankring och samarbete med branschen som är en förutsättning för ett långsiktigt resultat".

Seminarium för utbildare inom naturvägledning 2011
CNV höll i ett seminarium i Uppsala för utbildare inom naturvägledning. På det beslöts det att CNV tillsammans med utbildare skulle ta fram ett förslag på en norm för utbildning av naturguider. Gruppen av utbildarna bestod av representanter från Linköpings universitet, Luleå tekniska högskola, Naturskyddsföreningen, Sjöviks folkhögskola och Studiefrämjandet.

Förslag om norm för utbildning av naturguider var ute på remiss till 2013-02-10
CNV och utbildarna tog fram ett förslag på en nationell norm för utbildning av naturguider. Texten som beskrev normförslaget var på remiss. Svaren och synpunkterna sammanställdes i april 2013.

Workshop om norm för utbildning av naturguider 2013
CNV höll i en workshop där både bransch- och utbildningsaktörer deltog. En arbetsgrupp bildades som arbetade vidare med normen utifrån resultatet på workshopen. Den arbetsgruppen bestod av representanter för: CNV, Linköpings universitet, Ekoturismföreningen, LRF och Länsstyrelsen.

Workshop om norm för utbildning av naturguider 2015
CNV var värd för en workshop där en grupp utbildare formerade en huvudman. Workshopdeltagarna kom med rekommendationer till huvudmannen i frågor om lansering, marknadsföring med mera.

En lansering av normen skedde under våren 2015.

Mer information om arbetet bakom normen finns på CNV:s hemsida
Kontaktperson på CNV för ovanstående arbete är Per Sonnvik.

© Copyright Utbildningsnorm Naturguider